برو بریم!

          
  document.addEventListener('hantana_ready', function () {

    // function or event 

  });
          
        

API سمت کاربر این امکان را به شما می‌دهد تا ابزارکی را که برای کاربر نمایش داده می‌شود را مدیریت کنید. (برای مثال می‌توانید اطلاعات کاربری مانند شماره موبایل و ایمیل که به سایت شما لاگین کرده را به هانتانا بفرستید تا از طریق پنل کاربری بتوانید از آن گزارش گیری کاملی داشته باشید).

نکته: تمامی توابع و رویداد‌هایی که در ادامه توضیح داده شده است باید طبق دستورالعمل سمت راست (داخل رویداد hantana_ready) نوشته شوند.

تابع setUserData


  //set user
  window.Hantana.setUserData({
    name : "Mohammad",
    email : "pm@hantana.org",
    phone : "09123456789",
    avatar: 'https://hantana.org/test.png',
    description : "This is a test!", 
  });
          

این تابع به شما کمک میکند تا بتوانید اطلاعات کاربران خود را به هانتانا ارسال کرده و در صورت بازخورد کاربران به راحتی گزارش گیری خود را انجام دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
name String نام کاربر مورد نظر
email String ایمیل کاربر مورد نظر
phone String شماره موبایل کاربر مورد نظر
avatar String عکس کاربر مورد نظر به صورت لینک
description String توضیحی کوتاه برای کاربر مورد نظر

تابع openFeedback


  //open feedback
  window.Hantana.openFeedback(delayTime);
          

برای باز شدن ابزارک بازخورد میتوانید تابع زیر را فراخوانی کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع closeFeedback


  //close feedback
  window.Hantana.closeFeedback(delayTime);
          

برای بسته شدن ابزارک بازخورد میتوانید تابع زیر را فراخوانی کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع toggleFeedback


  //toggle feedback
  window.Hantana.toggleFeedback(delayTime);
          

این تابع به شما کمک میکند تا اگر ابزارک بازخورد روی صفحه باز شده است آن را بسته یا اگر بسته باشد آن را باز کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع setTitleFeedback


  //set title text feedback
  window.Hantana.setTitleFeedback(text);
          

با استفاده از تابع زیر میتوانید عنوان ابزارک بازخورد را تغییر دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
text String متن عنوان ابزارک بازخورد

تابع setWelcomeMessageFeedback


  //set wellcome message feedback
  window.Hantana.setWelcomeMessageFeedback(delayTime, showTime, text);
          

با استفاده از این تابع میتوانید متن خوش آمد گویی برای ابزارک خود فعال کنید.

نکته: این تابع زمانی کار میکند که از پنل پیام خوش آمد گویی هوشمند را غیر فعال نمایید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number مدت زمان انتظار تا متن خوش امد گویی نمایش داده شود
showTime Number مدت زمان نمایش متن خوش آمد گویی
text String متن خوش امد گویی

تابع setDescriptionTextFeedback


  //set description text feedback
  window.Hantana.setDescriptionTextFeedback(text);
          

با استفاده از این تابع میتوانید متن توضیح برای ابزارک خود فعال کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
text String متن توضیحات

تابع setPlaceholderTextBoxFeedback


  //set placeholder text feedback
  window.Hantana.setPlaceholderTextBoxFeedback(text);
          

با استفاده از این تابع میتوانید متن بک گرند نگهدارنده متن ابزارک بازخورد خود را تغییر دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
text String متن

تابع hideAfterSendFeedback


  //hide feedback after send
  window.Hantana.hideAfterSendFeedback(delayTime, flag);
          

برای پنهان شدن ابزارک بازخورد بعد از ارسال بازخورد توسط کاربر میتوانید از این تابع استفاده نمایید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number مدت زمان تاخیر برای پنهان شدن
flag Boolean امکان دوباره فعال بودن ابزاک بعد از رفرش صفحه

تابع openPolls


  //open polls
  window.Hantana.openPolls(delayTime);
          

با استفاده از این تابع میتوانید ابزارک نظرسنجی را باز کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع closePolls


  //close polls
  window.Hantana.closePolls(delayTime);
          

با استفاده از این تابع میتوانید ابزارک نظرسنجی را ببندید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع togglePolls


  //toggle polls
  window.Hantana.togglePolls(delayTime);
          

این تابع به شما کمک میکند تا اگر ابزارک نظرسنجی روی صفحه باز شده است ان را بسته یا اگر بسته باشد ان را باز کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع setWelcomeMessagePolls


  //set wellcome message polls
  window.Hantana.setWelcomeMessagePolls(delayTime, showTime, text);
          

با استفاده از این تابع میتوانید متن خوش آمد گویی برای ابزارک خود فعال کنید.

نکته: این تابع زمانی کار میکند که از پنل پیام خوش آمد گویی هوشمند را غیر فعال نمایید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime String مدت زمان انتظار تا متن خوش امد گویی نمایش داده شود
showTime String مدت زمان نمایش متن خوش آمد گویی
text String متن خوش امد گویی

تابع setColorButtonPolls


  //set color button polls
  window.Hantana.setColorButtonPolls(hex);
          

با استفاده از این تابع میتوانید رنگ دکمه باز کردن ابزاک نظرسنجی را تغییر دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
hex String کد رنگی را وارد کنید (000000#)

تابع hideAfterSendPolls


  //hide polls after send
  window.Hantana.hideAfterSendPolls(delayTime, flag);
          

برای پنهان شدن ابزارک نظرسنجی بعد از ارسال نظرسنجی توسط کاربر میتوانید از این تابع استفاده نمایید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime String مدت زمان تاخیر برای پنهان شدن
flag Boolean امکان دوباره فعال بودن ابزاک بعد از رفرش صفحه

تابع openSubscribe


  //open subscribe
  window.Hantana.openSubscribe(delayTime);
          

با استفاده از این تابع میتوانید ابزارک خبرنامه را باز کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع closeSubscribe


  //close subscribe
  window.Hantana.closeSubscribe(delayTime);
          

با استفاده از این تابع میتوانید ابزارک خبرنامه را ببندید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع toggleSubscribe


  //toggle subscribe
  window.Hantana.toggleSubscribe(delayTime);
          

این تابع به شما کمک میکند تا اگر ابزارک خبرنامه روی صفحه باز شده است آن را بسته یا اگر بسته باشد آن را باز کنید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime Number زمان تاخیر

تابع setColorButtonSubscribe


  //set color button subscribe
  window.Hantana.setColorButtonSubscribe(hex);
          

با استفاده از این تابع میتوانید رنگ دکمه باز کردن ابزارک خبرنامه را تغییر دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
hex String کد رنگی را وارد کنید (000000#)

تابع setTitleSubscribe


  //set title text subscribe
  window.Hantana.setTitleSubscribe(text);
          

با استفاده از تابع زیر میتوانید عنوان ابزارک خبرنامه خود تغییر دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
text String متن عنوان ابزارک خبرنامه

تابع setPlaceholderEmailTextBoxSubscribe

          
  //set placeholder text subscribe email
  window.Hantana.setPlaceholderEmailTextBoxSubscribe(text);
          
        

با استفاده از این تابع میتوانید متن بک گرند نگهدارنده ایمیل ابزارک خبرنامه خود را تغییر دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
text String متن

تابع setPlaceholderMobileTextBoxSubscribe


  //set placeholder text subscribe mobile
  window.Hantana.setPlaceholderMobileTextBoxSubscribe(text); 
          

با استفاده از این تابع میتوانید متن بک گرند نگهدارنده شماره موبایل ابزارک خبرنامه خود را تغییر دهید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
text String متن

تابع hideAfterSendSubscribe


  //hide subscribe after send
  window.Hantana.hideAfterSendSubscribe(delayTime, flag);
          

برای پنهان شدن ابزارک خبرنامه بعد از ارسال خبرنامه توسط کاربر میتوانید از این تابع استفاده نمایید.


پارامتر های ورودی

فیلد نوع توضیحات
delayTime String مدت زمان تاخیر برای پنهان شدن
flag Boolean امکان دوباره فعال بودن ابزاک بعد از رفرش صفحه